Как да убедя шефа да ми увеличи заплатата

Как да убедя шефа да ми увеличи заплатата

8.00 лв.

Как да убедя шефа да ми увеличи заплатата

Категория:

Описание

Как да убедя шефа да ми увеличи заплатата

Патрик льо Кео

Ако смя­та­те, че да по­ис­ка­те уве­ли­че­ние на зап­ла­та­та е не­що прос­то, не че­те­те та­зи кни­га! Но ако мис­ли­те, че по­доб­на стъп­ка тряб­ва да бъ­де под­гот­ве­на гриж­ли­во, тук ще на­ме­ри­те всич­ко не­об­хо­ди­мо, за да я нап­ра­ви­те. Пат­рик льо Кео, кон­сул­тант по ме­ни­д­ж­мънт и ор­га­ни­за­тор на се­ми­на­ри по меж­ду­лич­нос­т­ни вза­и­мо­от­но­ше­ния ви да­ва въз­мож­ност да ин­ди­ви­ду­а­ли­зи­ра­те ар­гу­мен­ти­те си; уп­раж­не­ни­я­та ще ви по­мог­нат да на­ме­ри­те най-точ­ния под­ход за да­де­на си­ту­а­ция; при­мер­ни­те ди­а­ло­зи меж­ду слу­жи­тел и на­чал­ник ще ви по­ка­жат в кой мо­мент по ка­къв на­чин да обърнете разговора в благоприятна посока.

Първо издание, 2002

ISBN 954-8176-72-6

128 стр.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Как да убедя шефа да ми увеличи заплатата“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *