Как да убедя шефа да ми увеличи заплатата

Как да убедя шефа да ми увеличи заплатата

8.00 лв.

Как да убедя шефа да ми увеличи заплатата

Категория:

Описание

Как да убедя шефа да ми увеличи заплатата

Патрик льо Кео

Ако смя­та­те, че да по­ис­ка­те уве­ли­че­ние на зап­ла­та­та е не­що прос­то, не че­те­те та­зи кни­га! Но ако мис­ли­те, че по­доб­на стъп­ка тряб­ва да бъ­де под­гот­ве­на гриж­ли­во, тук ще на­ме­ри­те всич­ко не­об­хо­ди­мо, за да я нап­ра­ви­те. Пат­рик льо Кео, кон­сул­тант по ме­ни­д­ж­мънт и ор­га­ни­за­тор на се­ми­на­ри по меж­ду­лич­нос­т­ни вза­и­мо­от­но­ше­ния ви да­ва въз­мож­ност да ин­ди­ви­ду­а­ли­зи­ра­те ар­гу­мен­ти­те си; уп­раж­не­ни­я­та ще ви по­мог­нат да на­ме­ри­те най-точ­ния под­ход за да­де­на си­ту­а­ция; при­мер­ни­те ди­а­ло­зи меж­ду слу­жи­тел и на­чал­ник ще ви по­ка­жат в кой мо­мент по ка­къв на­чин да обърнете разговора в благоприятна посока.

Първо издание, 2002

ISBN 954-8176-72-6

128 стр.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Как да убедя шефа да ми увеличи заплатата”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *